1000 София, бул. Ал. Стамболийски №84, Урбан Модел, етаж 6, офис 30

Защита на лични данни

Грижим се за поверителността на Вашите лични данни!

Тази интернет страница wingo.bg се притежава от “Уиннърс Грууп“ ЕООД (Дружеството), като при администрирането й Дружеството спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Този документ, в допълнение към Политикатаза конфиденциалност и защита на личните данни(Политиката), има за цел да Ви запознае с начина, по който “Уиннърс Грууп“ ЕООД обработва информацията, предоставена от потребителите чрез уеб сайта wingo.bg, и чрез използването на услугите, предлагани на уеб сайта wingo.bg. В случай че не сте съгласни с описаното в този документ и Политиката, моля не приемайте да изпозвате нашите он-лайн услуги.

Този документ се отнася до използването на всички услуги предлагани от wingo.bg и нашите мобилни приложения. Настоящото не е относимо за приложения или софтуер на трети лица, които се интегрират с услугите на wingo.bg или с други продукти/услуги на трети лица.

Потребителски данни събирани и обработвани от Дружеството чрез wingo.bg

Събираме лична информация за идентифиция от потребителите по различни начини, включително, но без да се ограничаваме до това, когато потребителите посещават нашите сайтове, регистрират се в сайтовете и във връзка с други дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на нашите сайтове. На потребителите може да бъде поискано име, имейл адрес, физически адрес или информация за плащане. Ние събираме персонална идентификационна информация от потребителите, само ако доброволно ни предоставят тази информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят информация за лична идентификация, с изключение на тогава, когато това може да им попречи да извършват определени дейности, свързани със сайтове. Никога няма да продаваме личната информация на трети страни и няма да използваме вашето име или фирмено име в никакви маркетингови изявления без писмено разрешение.

Събираме информация за идентифициране, която не е лична, за потребителите, когато взаимодействат с нашите интернет страници. Информацията за нелична идентификация може да включва името на браузъра, вида на компютъра и техническата информация за начините на използване на потребителите на нашите сайтове, като използваната операционна система и доставчиците на интернет услуги и друга подобна информация.

Друга информация

Метаданни – когато потребителите ползват нашите услуги, метаданните се генерират, за да предоставят допълнителен информация относно начина, по който потребителите взаимодействат с нашите сайтове.

Информация за устройството – wingo.bg събира информация за компютъра, телефона, таблета или други устройства, които използвате за достъп до услугите ни. Тази информация за устройството включва Вашия тип връзка и настройки, когато инсталирате, достъпвате, актуализирате или използвате нашите услуги. Също така събираме информация чрез Вашето устройство за Вашата операционна система, тип на браузъра, IP адрес, URL адреси на страници за препращане/излизане, идентификатори на устройства и данни за срив. Използваме Вашия IP адрес и/или предпочитание за държава, за да приближим Вашето местоположение, за да Ви предоставим по-добра услуга. Колко от тази информация събираме, зависи от типа и настройките на устройството, което използвате за достъп до услугите.

Информация за местоположението – wingo.bg ще получи тази информация от потребителите по време на регистрацията, както и от нашите партньори доставчици, за да разберем приблизително Вашето местоположение.

Как се ползват предоставените данни

За персонализиране на потребителския опит може да използваме обобщена информация, за да разберем как потребителите ни, като група, използват услугите и ресурсите, предоставени на нашия сайт. Да подобрим нашия сайт Ние непрекъснато се стремим да подобряваме предлаганите от нас уеб услуги, въз основа на информацията и обратната информация, която получаваме от потребителите.

Информацията Ви ни помага да отговаряме по-ефективно на Вашите искания за обслужване на клиенти и нужди за поддръжка. Имейл адресът, който потребителите предоставят, ще бъде използван само, за да се отговори на техните запитвания и/или други искания или въпроси, както и за да изпращаме информация до потребителите, която те са съгласни да получат (ако предоставят такова съгласие), относно теми, за които смятаме, че ще бъдат от интерес за тях. Ако потребителят реши да се включи в нашия пощенски списък, той ще получи имейли, които могат да включват новини за компанията, актуализации, свързана информация за продукта или услугата и т.н.

По всяко време потребителят може да се откаже от получаването на бъдещи имейли, като инструкциите за отписване са в долната част на всеки имейл. Винаги ще искаме съгласие, преди да публикуваме каквато и да било информация за промоционални цели.

Споделяне и разкриване на информация

В допълнение към целите на обработването, съхраняването и ползването на данните, изчерпателно посочени в Политиката, Дружествотоще разкрие или сподели информация за потребителите само за следните цели:

 • при поискване от оторизиран орган, може да разкрие информацията за потребителя;
 • да разкрива информация за потребителя, за да се разследва,предотвратява или предприемат действия срещу незаконни дейности, подозирани измами или ситуации, които представляват заплаха за лицата;
 • да споделя информация за потребителя с други трети лица в случаи, когато имаме съгласието на потребителя за такова разкриване;
 • получаване информация, когато потребителите разрешат на услуги на трети лица да се интегрират с нашите услуги. Пример за такава услуга е използването на идентификационни данни от google за вход в потребителския акаунт в wingo.bg. Ниеще получи имената и електронния адрес на потребителя, както е разрешено от потребителските настройки в google. Информацията, която получаваме, когато потребителите свържат или интегрират нашите услуги с услуги на трето лице, зависи от настройките и декларацията за поверителност, прилагани от третото лице. Препоръчваме на потребителите подробно да прегледат настройките за поверителност на всички услуги от трети лица, за да разберат какви типове данни могат да бъдат разкрити или споделени с нас от тези трети лица;
 • ние работим с трети лица, предоставящи информация за плащания, фактуриране и технически услуги, за да доставят решения за потребителите. Ниеможе да споделим информация за потребителите с тези трети лица, във връзка с техните услуги;
 • дейностите на wingo.bg изискват нашите служители да имат достъп до системите, които съхраняват и обработват потребителските данни. Това има за цел по-добро обслужване и отстраняване на потенциални проблеми. Например, за да се диагностицира проблем, който потребителите могат да имат с услугите на wingo.bg, нашите служители може да се нуждаят от достъп до потребителските ви данни. На всички служители е забранено да разглеждат потребителски данни по каквато и да е причина, освен ако това не е абсолютно необходимо.

Изтриване на данни

Пълното изтриване на данни, които сте ни предоставили чрез страницата wingo.bg ще настъпи след 90 дни. Потребителите могат по всяко време да поискат изтриване на личните им данни. Ако бъде направено такова искане, данните ще останат в архиви, които поддържаме, за да гарантираме, че няма да съхраняваме данни в резервни копия повече от 90 дни. Потребителите могат да изпратят искане за изтриване на данните им на адрес: nonlife@winnersgroup.bg. Ако обаче потребиѝтелите изискват веднага изтриване на данните си, настояваме потребителите да изтрият профила си, тъй като това ще помогне за инициирането на процеса.

Запазване на данни

Ние съхраняваме данните съгласно посоченото в Политиката и прилагаме описаните в нея механизми за защита на данните.

Колко време съхраняваме информацията, която събираме от Вас, зависи от типа информация, както е описано подробно в Политиката и по-долу.

Информация за потребителските профили: запазваме информацията за потребителя до 90 дни след изтриването на профила. Прилагаме посоченото поради следната причина:

 • В случай, че профилът на потребителя е бил компрометиран и целенасочено изтрит. wingo.bg ще помогне за поддържането и възстановяването на данните, за да може проблемът да бъде отстранен;
 • Профилът погрешно е изтрит от потребителя. В такъв случай wingo.bg ще може да възстанови данни за потребителите.
 • Ако потребителят първоначално поискал анулиране на профила си, но по-късно промени мнението си. Потребителят ще може да възстанови всички данни, в случай че даден профил отново се активира в рамките на 90 дни след първоначалното изтриване.

Информация за маркетинг

Ако потребителите са избрали и са дали съгласието си да получават маркетингови, промоционални и напомнящи имейли от wingo.bg, запазваме информация за маркетинговите предпочитания на потребителите, освен ако не сме поискали специално да ги изтрием. Ние съхраняваме информация, получена от “бисквитки” и други технологии за проследяване, за разумен период от време от датата, на която е получена тази информация.

Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца са предоставили данните си в wingo.bg, свържете се с нас на посочените данни за контакт. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Данни за контакт

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на лични данни в wingo.bg, моля изпратетети ни съобщение на електронен адрес: elizabet.darwish@winnersgroup.bg или на “Уиннърс грууп” EООД, гр. София, бул. „България“ №109, Вертиго Бизнес Тауър, офис 2.2, winnersgroup.bg, за длъжностното лице за защита на данните.

Декларация – съгласие за събиране и обработване на лични данни

С настоящото декларирам, че:

 • съм информиран за необходимостта от обработване на личните данни, предоставени с попълването на данни в wingo.bg, за предоставянето на услуги от страна на “Уиннърс Грууп“ ЕООД (като застрахователен брокер) съобразно направеното Ваше искане и нужди, както и за изпълнението на всички задължения по преддоговорните и договорните отношения с “Уиннърс Грууп“ ЕООД, като съм запознат с факта, че евентуалният отказ да предоставя поисканите като задължителни лични данни ще постави Брокера в невъзможност да предостави поисканата услуга и/или да изпълни своите задължения като застрахователен брокер по КЗ, поради което можем да откаже да установи правоотношения с мен;
 • съм информиран за правата си съгласно действащото в Република България законодателство в областта на защитата на личните данни (в това число за правата ми по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и за видовете лични данни, обработвани от “Уиннърс Грууп“ ЕООД (като застрахователен брокер), за целите, за които предоставените лични данни ще бъдат обработвани;
 • съм информиран за прилаганата от “Уиннърс Грууп“ ЕООД (като застрахователен брокер) Политика за конфиденциалност и прилагани мерки за защита и конфиденциалност на личните данни, за която ми е предоставена информация на траен носител и съм запознат с възможността за достъп до нея в пълния й обем в електронна форма на интернет страницата winnersgroup.bg и wingo.bg;
 • съм запознат със задължението на Брокера добросъвестно да съхранява предоставените лични данни, по начин, който не позволява разкриването на данните на случайни лица или на неоторизирани лица;
 • ми е известен срока, за който ще се съхраняват личните ми данни, както и критериите, използвани за определяне на този срок;
 • съм уведомен за правото ми да изискам от администратора достъп до коригиране или изтриване на лични ми данни или до ограничаване на обработването им, както и правото ми да направя възражение срещу обработване и правото на преносимост на данните;
 • съм уведомен, че предоставянето на личните ми данни е задължително/договорно изискване, необходимо за сключването на договор, както и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
 • съм запознат с правото ми на жалба до надзорния орган, в случай на нарушаване на правата ми;
 • съм уведомен за правото си да направя възражение срещу обработване на личните ми данни, за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг;
 • съм уведомен, че за изпълнението на договора ми, информация свързана с личните ми данни е възможно да бъде предоставяна на застрахователни дружества, както и на трети лица, само когато това е необходимо за осъществяване от Брокера на услугите по застрахователно посредничество.