1000 София, бул. Ал. Стамболийски №84, Урбан Модел, етаж 6, офис 30

Информация за ползватели на застрахователни услуги

Информация за ползватели на застрахователни услуги относно „Уиннърс Грууп“ ЕООД (застрахователен брокер), на основание чл.325 от Кодекса за застраховането:

  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД,: София 1303, СО-район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ №84, сграда „Ърбан модел“, ет.6, ЕИК:204522460.
  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД е вписано под рег.№11-591 (съгласно решение на Комисията за финансов надзор №651-ЗБ/24.04.2017г.) в публичния регистър на застрахователните брокери и застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.12 от Закона за комисията за финансов надзор. Достъпът до регистъра е свободен чрез интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg.
  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко, или чрез свързани лица акции, или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, или от капитала на „Уиннърс Грууп“ ЕООД.
  • Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби на адреса на „Уиннърс Грууп“ ЕООД, както и пред Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите – относно действията на застрахователния брокер. Подадена от ползвател жалба до „Уиннърс Грууп“ ЕООД се разглежда от дружеството съобразно Правилата за организация разглеждането на жалби на ползватели на застрахователни услуги, които Правила са публични, обявени са на интернет страницата на „Уиннърс Грууп“ ЕООД и достъпът до тях е свободен. Формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България са: преговори между страните, медиация и арбитраж.
  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД, в качеството си на застрахователен брокер, не извършва посредничество от името и за сметка на застраховател,, а представлява ползвателя на застрахователни услуги (клиента). „Уиннърс Грууп“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, като осъществява дейността си с  “Метлайф Юръп д.а.к. – kлон България” КЧТ, „ЗЕАД Булстрад живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД, „Групама Застраховане“ ЕАД, „ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, „ЗД Бул Инс“ АД, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, „ЗК УНИКА“ АД, „Дженерали застраховане“ АД, „ЗАД Алианц България“, „ЗАД Армеец“, ЗАД „ОЗК Застраховане“, „ЗД Евроинс“ АД, „ЗК Лев Инс“ АД и „ЗК България Иншурънс“ АД.
  • Клиентът има право да възложи на „Уиннърс Грууп“ ЕООД изготвянето на съвет въз основа на справедлив и личен анализ по чл.325а, ал.5 (съвет въз основа на личен анализ, при който се предоставя този съвет след анализ на достатъчно голям брой застраховки, които се предлагат на пазара) от Кодекса за застраховането (КЗ). „Уиннърс Грууп“ ЕООД предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните застрахователни продукти и не предоставя съвети съгласно чл.325а, ал.5 и/или Глава 35 от КЗ (съвет въз основа на личен анализ, при който се предоставя този съвет след анализ на достатъчно голям брой застраховки, които се предлагат на пазара).
  • Възнаграждението на „Уиннърс Грууп“ ЕООД, в качеството на застрахователен брокер, във връзка със застрахователен договор, е комисион, включен в застрахователната премия и платимо от застрахователя. Ползвателят на застрахователни услуги не дължи на „Уиннърс Грууп“ ЕООД комисион/такса/друго възнаграждение за извършваното застрахователно посредничество.

Информация за потенциалните клиенти на инвестиционни услуги относно „Уиннърс Грууп“ ЕООД, което е и обвързан агент на инвестиционния посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, със седалище и адрес на управление: София, СО-район „Искър“, бул. “Христофор Колумб” №43, ет.5, ЕИК: 831136740, като от името на Инвестиционния посредник осъществява дейност на обвързан агент, като предоставя на клиентите и/или на потенциални клиенти на Инвестиционния посредник инвестиционни услуги и дейности по отношение на дяловете на колективните инвестиционни схеми на AMUNDI, като отправяне на покани до клиенти за сключване на сделки и приемане и предаване на нареждания от клиенти. На основание чл.36, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти „Уиннърс Грууп“ ЕООД е вписано в регистъра по чл.30, ал.1, т.17 от Закона за Комисията за финансов надзор като обвързан агент на посочения Инвестиционен посредник.

Информация за потенциалните клиенти в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088 на ЕП и на Съвета: Доколкото „Уиннърс Грууп“ ЕООД предоставя застрахователни съвети по отношение на „застраховка „живот“, свързана с инвестиционен фонд“, „Уиннърс Грууп“ ЕООД не интегрира рисковете за устойчивостта в своя процес по предоставяне на съвети, нито отчита неблагоприятни въздействия на предоставянето на застрахователни съвети върху факторите за устойчивост по отношение на финансовите продукти. Инвестиционните портфейли, стоящи в основата на тези продукти, се управляват от външни мениджъри на активи, избрани от съответния застраховател. Доколкото всеки застраховател разчита на експертизата на външни мениджъри на активи за избора и контрола на инвестициите (в това число екологични, социални и свързаните с корпоративното управление въпроси), то тези външни мениджъри на активи не са били задължени да публикуват информация за рисковете или факторите за устойчивостта на основните инвестиции преди влизането в сила на Регламента относно оповестяването на устойчивост на финансите. След публикуването на такава информация от външни мениджъри на активи, застрахователите и „Уиннърс Грууп“ ЕООД ще бъдат в състояние да оценят интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на предоставянето на застрахователни съвети и неблагоприятните въздействия на предоставянето на застрахователни съвети върху факторите за устойчивост по отношение на финансовите продукти.