1000 София, бул. Ал. Стамболийски №84, Урбан Модел, етаж 6, офис 30

Договор за възлагане

С настоящото, на основание чл. 301, ал. 1 от Кодекса за застраховането, ползвателят възлага, а „Уиннърс Грууп“ ЕООД извършва застрахователно посредничество (брокерство) и приема плащане на застрахователната премия, като се задължава да преведе същата на застрахователя. Ползвателят възлага Брокерът да осъществява посредничество и да му предоставя предложения за застрахователни продукти. На основание чл. 330, ал. 5, т. 2 от КЗ, ползвателят на застрахователни услуги изрично се съгласява информацията по чл. 324 – 326 от КЗ да му се предоставя чрез страница в интернет.