Информация за ползватели на застрахователни услуги относно „Уиннърс Грууп“ ЕООД, на основание чл.325 от Кодекса за застраховането:

  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД, София 1303, СО-район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ №84, сграда „Ърбан модел“, ет.6, ЕИК:204522460.

  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД е вписано под рег.№11-591 (съгласно решение на Комисията за финансов надзор №651-ЗБ/24.04.2017г.) в публичния регистър на застрахователните брокери и застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.12 от Закона за комисията за финансов надзор. Достъпът до регистъра е свободен чрез интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg.
  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД не притежава пряко, или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко, или чрез свързани лица акции, или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, или от капитала на „Уиннърс Грууп“ ЕООД.
  • Ползвателите на застрахователни услуги могат да подават жалби на адреса на „Уиннърс Грууп“ ЕООД, както и пред Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите – относно действията на застрахователния брокер. Формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България са: преговори между страните, медиация и арбитраж.
  • „Уиннърс Грууп“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и в качеството си на застрахователен брокер и не извършва посредничество от името и за сметка на застраховател, а представлява ползвателя на застрахователни услуги (клиента).
  • Клиентът има право да възложи на „Уиннърс Грууп“ ЕООД изготвянето на съвет въз основа на справедлив и личен анализ по чл.325а, ал.5 (съвет въз основа на личен анализ, при който се предоставя този съвет след анализ на достатъчно голям брой застраховки, които се предлагат на пазара) от Кодекса за застраховането (КЗ). „Уиннърс Грууп“ ЕООД предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните застрахователни продукти и не предоставя съвети съгласно чл.325а, ал.5 и/или Глава 35 от КЗ (съвет въз основа на личен анализ, при който се предоставя този съвет след анализ на достатъчно голям брой застраховки, които се предлагат на пазара).
  • Възнаграждението на „Уиннърс Грууп“ ЕООД, в качеството на застрахователен брокер, във връзка със застрахователен договор, е комисион, включен в застрахователната премия и платимо от застрахователя. Ползвателят на застрахователни услуги не дължи на „Уиннърс Грууп“ ЕООД комисион/такса/друго възнаграждение за извършваното застрахователно посредничество.